فلسفه-دی ماه 98


گلستان دانش
105
1398/10/28
علوم انسانی

صحیح یا غلطبودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.
الف( در بحث وجود و ماهیت، ابنسینا راهی متفاوت با فارابی برگزید.
حمل وجود بر انسان حمل غیر ضروری است. » انسان موجود است « ب( در عبارت
ج( دلیل امری ذهنی است اما علت امری واقعی.
د( تمام فیلسوفان اصل سنخیت علت و معلول را اصلی عقلی در نظر میگیرند.

جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل فرمایید .
الف( مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا ................................ است.
ب( نزد یونانیان ................................ خدای آسمان و باران، و ............................. خدای خورشید و هنر بود.
ج( به نظر تیلور .............................. مبدع خداشناسی فلسفی بود.
د( کانت خدا را در بحث ................................... مورد نیاز میبیند.

آخرین آموزشها

1398/12/1

شیمی - بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی24

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی46

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی48

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی53

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی51

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی44

ادامه مطلب