انگلیسی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
163
1398/6/30
عمومی

به فایل صوتی با دقت گوش کنید و جاهای خالی را با کلمات کناسب پر کنید

1- Electronic Dictionaries are the best ……………. for students .
2- They can be found in several forms including ………………. .
3- Most of them contain explanation ,…………… and sample sentences .
4- Which kind of dictionary is recommended for students ? …………………….
به فایل صوتی با دقت گوش کنید و گزینه ی مناسب را انتخاب کنید : ) 1 نمره (
5- Some dictionaries are installed on ………………………………. .
a .PC b. tablet c. mobile apps d. a,b and c
به فایل صوتی با دقت گوش کنید و گزینه ی مناسب را انتخاب کنید : ) 1 نمره (
6. Electronic Dictionaries are easy to carry around . True False

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب