انگلیسی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
158
1398/6/30
عمومی

1
- به فايل های صوتی زير با دقت گوش کنيد و به سوال های خواسته شده پاسخ دهيد.
هر فايل صوتی سه بار پخش خواهد شد و بعد از هر بار بخش شدن فايل صوتی به شما فرصت داده می شود که پاسخ
های خود را در برگه پاسخنامه بنويسيد .
A: Listening 1
Choose the best answers. (4)
1- Before the man got ready, first he had been to a ………………… .
a) mechanic to check his car
b) supermarket to buy something
2- When the man came back home, his …………….had collected everything before.
a) mother b) family
3- The man was really happy and relaxed because he had ……………….. the hotel before.
a) cleaned b) booked
4- They started their trip at ………………
a) 10:00 a.m. b) 9:00 p.m.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب