سلامت و بهداشت-خرداد 97


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
141
1398/6/30
عمومی

درست يا نادرست بودن عبارات زير را بنويسید
1 - بقراط سلامت را در تعادل بین بي عیب شدن و رهايي يافتن مي داند. درس اول – غ
2 - خود مراقبتي گام اول حفظ سلامت خويش است. درس 2 - ص
3 - اکثر عوامل خطر اصلي در بیماري هاي غیر واگیر شناخته شده اند. درس 6 - غ
4 - پديکولوزيس از طريق وسیل شخصي مانند برس،کلاه،روسري،لباس به ديگرا منتقل مي شود.درس 7 -ص
5 - عیوب انکساري چشم که به علت بروز تغییراتي در ساختار کره چشم به وجود مي آيند از جمله عواملي هستند که
مي توانند شدت بینايي را دچار اختلال کنند.درس 8 -ص
6 - در مردان ، به طور طبیعي با افزايش سن، تولید هورمون مردانه به تدريج افزايش مي يابد. درس 9 -غ
7 - نیکوتین همان ماده اعتیادآور دخانیات است.درس 11 -ص
8 - مسیر اعتیاد با امتحان کردن يک ماده مخدر آغاز میشود و ادامه اين روند موجب قطع مصرف و بهبود عملکرد مغز
میشود. درس 12 - غ
2
2
به سوالات چهار گزينه اي زير به درستي پاسخ دهید.
1 (کدام بیماري در کودکان داراي والدين سیگاري ، نسبت به ساير کودکان شیوع کمتري دارد؟
الف(سرما خوردگي ب(گلو درد ج( کبد چرب 4 (سرفه
2 ( براي انجام کارهايي از قبیل نوشتن با استفاده از میز در حالت ايستاده ، کدام مورد صحیح است؟
الف (بدون خم کردن پشت باشد
ب(با تکیه دادن دست به لبه میز به عوان تکیه گاه صورت گیرد.
ج( پا ها به اندازه عرض شانه باز باشد.
د( الف- ب- ج
3 ( براي خاموش کردن آتش سوزي ناشي از مايعات، کدام مورد اشتباه است؟
الف( هرگز نبايد از آب استفاده شود ب( حرکت دادن و دور نمودن ظروف مشتعل
ج( استفاده از نمک د( استفاده از کپسول اطفاي حريق

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب