سلامت و بهداشت   خرداد 97

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
2664
1398/6/30
عمومی

درست يا نادرست بودن عبارات زير را بنويسید
1 - بقراط سلامت را در تعادل بین بي عیب شدن و رهايي يافتن مي داند. درس اول – غ
2 - خود مراقبتي گام اول حفظ سلامت خويش است. درس 2 - ص
3 - اکثر عوامل خطر اصلي در بیماري هاي غیر واگیر شناخته شده اند. درس 6 - غ
4 - پديکولوزيس از طريق وسیل شخصي مانند برس،کلاه،روسري،لباس به ديگرا منتقل مي شود.درس 7 -ص
5 - عیوب انکساري چشم که به علت بروز تغییراتي در ساختار کره چشم به وجود مي آيند از جمله عواملي هستند که
مي توانند شدت بینايي را دچار اختلال کنند.درس 8 -ص
6 - در مردان ، به طور طبیعي با افزايش سن، تولید هورمون مردانه به تدريج افزايش مي يابد. درس 9 -غ
7 - نیکوتین همان ماده اعتیادآور دخانیات است.درس 11 -ص
8 - مسیر اعتیاد با امتحان کردن يک ماده مخدر آغاز میشود و ادامه اين روند موجب قطع مصرف و بهبود عملکرد مغز
میشود. درس 12 - غ
2
2
به سوالات چهار گزينه اي زير به درستي پاسخ دهید.
1 (کدام بیماري در کودکان داراي والدين سیگاري ، نسبت به ساير کودکان شیوع کمتري دارد؟
الف(سرما خوردگي ب(گلو درد ج( کبد چرب 4 (سرفه
2 ( براي انجام کارهايي از قبیل نوشتن با استفاده از میز در حالت ايستاده ، کدام مورد صحیح است؟
الف (بدون خم کردن پشت باشد
ب(با تکیه دادن دست به لبه میز به عوان تکیه گاه صورت گیرد.
ج( پا ها به اندازه عرض شانه باز باشد.
د( الف- ب- ج
3 ( براي خاموش کردن آتش سوزي ناشي از مايعات، کدام مورد اشتباه است؟
الف( هرگز نبايد از آب استفاده شود ب( حرکت دادن و دور نمودن ظروف مشتعل
ج( استفاده از نمک د( استفاده از کپسول اطفاي حريق

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی356

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها376

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3494

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3172

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3400

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4431

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4263

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4341

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3019

ادامه مطلب