سلامت و بهداشت   خرداد 98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
2568
1398/6/30
ریاضی و تجربی

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصکنید.
الف) در اسلام بدن انسان هدیه و امانت الهی براي تکامل روح بهحساب میآید.
ب) رشد، ترمیم و حفظ بافتهاي عضلانی از عملکردهاي چربیها در بدن میباشد.
ج) بهترین سن براي بارداري در زنان بین 15 تا 25 سال است.
د) یکی از شایعترین بیماريهاي ناشی از کار در سطح جهان، اختلالات اسکلتی - عضلانی است.
1
2 در هر یک از عبارتهاي زیر جايخالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) مهمترین بیماريهاي ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار مییابند، سرماخوردگی و .............. میباشند.
ب) پرمصرفترین مادة دخانی در سراسر جهان ........................... است.
ج) همواره آسیبپذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات، ......................... است.
د) آتش نشانی و ..................... دو نهاد امدادي در حوادث خانگی هستند.

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی344

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها366

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3458

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3137

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3369

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4387

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4229

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4301

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3001

ادامه مطلب