سلامت و بهداشت-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
125
1398/6/30
ریاضی و تجربی

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصکنید.
الف) در اسلام بدن انسان هدیه و امانت الهی براي تکامل روح بهحساب میآید.
ب) رشد، ترمیم و حفظ بافتهاي عضلانی از عملکردهاي چربیها در بدن میباشد.
ج) بهترین سن براي بارداري در زنان بین 15 تا 25 سال است.
د) یکی از شایعترین بیماريهاي ناشی از کار در سطح جهان، اختلالات اسکلتی - عضلانی است.
1
2 در هر یک از عبارتهاي زیر جايخالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) مهمترین بیماريهاي ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار مییابند، سرماخوردگی و .............. میباشند.
ب) پرمصرفترین مادة دخانی در سراسر جهان ........................... است.
ج) همواره آسیبپذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات، ......................... است.
د) آتش نشانی و ..................... دو نهاد امدادي در حوادث خانگی هستند.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی107

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی94

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی85

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب