جامعه شناسی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
164
1398/6/30
علوم انسانی

صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.
الف( دانش علمی گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است.
ب(زبان پدیده ای اجتماعی به شمار نمی آید.
ج(قوم نگاری به عنوان یکی از روش های کمی شناخته می شود.
د(تنوع و تکثر معانی،موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آنها می شود.

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف. جهان های اجتماعی مختلف براساس.........................خود،تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.
ب.علوم اجتماعی،کنش های اجتماعی و پیامدهای آن؛یعنی...............................را مطالعه می کند.
ج.آگوست کنت،بنیان گذار جامعه شناسی،ابتدا نام .............................برای این رشته برگزید
د.رویکرد.........................برآنچه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد
ه(اگر محققی بخواهد تمام ابعاد یک پدیده خاص را مطالعه کندو عمق پنهان ومنحصر به فرد بودن آن را نشان دهد از روش
.....................استفاده می کند.
و(..........................اعمال قدرت سازمان یافته برای دست یابی به هدف است.
ز(در اواخر قرن بیستم به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی.....................محور اصلی مباحث فکری و سیاسی شد.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب