جامعه شناسی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
162
1398/6/30
عمومی

عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید.
الف)خلّاق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف میشود .
ب)مسئلۀ معنا در بارة برخی از ابعاد زندگی انسان از جمله کنش ها مطرح است .
ج)ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت .
د) ابوریحان بیرونی درکتاب تحقیق ماللهند توانست با روش تجربی به ارزیابی انتقادي از فرهنگ جامعه هند بپردازد .

2 جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) کنش آدمی وابسته به ....................است و بدون آن انجام نمی شود .
ب) در قرن بیستم جامعه شناسی انتقادي بیشتر از ......................از علوم طبیعی فاصله گرفت .
ج) نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر خودشان و تلاش براي فهم آن ها .......................نام دارد
د) قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد .......................نامیده می شود .
ه)ماکس وبر درمطالعۀ جوامع غربی این جوامع را دچار ......................و بحران معنا می بیند .
و) محصول دوران پسا مدرن ...................است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تاکید می کند.
ز)علم فقه راه هاي برون رفت از وضعیت موجود به سوي ..................... را تجویز می کند.

3 پاسخ صحیح را مشخص کنید.
3-1 )چگونگی پیش بینی رفتار دیگران و همکاري با آنها را کدام مفهوم امکان پذیرمی نماید ؟
الف)کنش اجتماعی ب) قواعد اجتماعی ج)نظم اجتماعی د) ساختار اجتماعی
3-2 )تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیاز هاي واقعی آنهاست چه نام دارد ؟
الف) هویت زدایی ب) اخلاق گریزي ج) معنا گرایی د) قفس آهنین
3-3 )تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی ،نتیجه چیست ؟
الف) یکسان دانستن طبیعت و جامعه ب)جامعه محصول کنش هاي انسان ها ست
ج) تسلط انسان بر جامعه وپدیده هاي طبیعی د) تفاوت هاي بنیادي انسان ها با موجودات طبیعی
3-4 )اگر محقق بخواهد یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند از کدام روش استفاده می کند؟
الف)قوم نگاري ب) روش آزمایش ج) مطالعه موردي د) مطالعه کمی
3-5 )اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندي اجتماعی هستند کدام عامل را مهم می دانند ؟
الف)عدالت اقتصادي ب)تثبیت رقابت اجتماعی
ج) طبیعی دانستن قشر بندي اجتماعی د) فطرت انسانی
3- )فارابی جامعه اي را که بر محور علم سازمان یافته باشد چه می نامد ؟ 6
الف) مدینۀ جاهله ب) مدینۀ فاسقه ج) مدینۀ فاضله د) مدینۀ ضاله

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب