شیمی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
128
1398/6/30
ریاضی و تجربی

با استفاده از واژه های درون کادر عبارت های زیر را کامل کنید.
آ( آب دریا و آب مناطق کویری که شور است ............در این آب ها قدرت پاک کنندگی بالای دارند.
ب(در سلول سوختی گاز هیدروژن پیوسته وارد می شود و.......................می یابد.
ج(سرخ فام بودن خاک رس به دلیل وجود ماده .......................است.
د( کاتالیز گر در هر واکنش شیمیایی با ...............انرژی فعال سازی سرعت واکنش را افزایش می دهد.
صابون کاهش اکسایش پاک کننده غیر صابونی آهن) – - - - ɪɪɪ (اکسید افزایش آلومینیم اکسید کاهش - - -

درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید.شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.
آ( اوره ) 2CO(NH) ( محلول در هگزان است.
ب( فلزهای فعال را می توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد.
پ( متانول را می توان به روش مستقیم در مجاورت کاتالیزگر تهیه کرد.
ت( آنتالپی فروپاشی شبکه با بار الکتریکی کاتیون و هم با بار الکتریکی آنیون رابطۀ غیر مستقیم دارد.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب