شیمی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
143
1398/6/30
ریاضی و تجربی

درستی یا نادرستی هر کدام از جملات زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن شکل صحیح آن
را بنویسید.
الف. گرافن گونه شیمیایی سه بعدی، شفاف و انعطاف پذیر است که نارسانای الکتریکی می باشد.
ب. نقطه ذوب 2 CaCl بیشتر از 2 MgF است.
پ. پاک کننده های خورنده بر اساس برهم کنش میان ذره های محلول عمل می کنند.
ت. در سلول سوختی گاز هیدروژن اکسایش می یابد.

در هر مورد با خط زدن واژة نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید.
الف. pH محلول شیشه پاککن در شرایط یکسان از محلول لوله بازکن )کم * بیش(تر است.
ب. ( فلزهای فعال را می توان از برقکافت )محلول نمک * نمک مذاب( آنها تهیه کرد.
پ. سطح انرژی ) پتانسیل*فعالسازی( در فسفر سفید نسبت به گاز هیدروژن پایین تر است چون به
راحتی در هوا می سوزد.
ت.تر فتالیک اسید از اکسایش ) پارازایلن* اتیلن گلیکول( بدست می آید.
ث. هر چه یک ماده در گسترة دمایی بیشتری به حالت مایع باشد ؛ نیروهای جاذبه میان ذره های
سازندة آن )قوی تر * ضعیف تر( است.
ج. سلول دانز یک سلول ) گالوانی* الکترولیتی( است.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب