فیزیک-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
134
1398/6/31
ریاضی فیزیک

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
الف( اگر تندی ثابت باشد شتاب حرکت صفر است.
ب( نیروی مقاومت شاره به تندی جسم بستگی دارد.
پ( در یک زلزله همواره ساختمانهای بلندتر بیشتر آسیب میبینند.
ت( اجسام در هر دمایی از خود موج الکترومغناطیسی گسیل میکنند.
ث( ساده ترین نقش موج ایستاده برای ریسمانی که بین دو گره کشیده شده است، فقط یک شکم دارد.

جملات زیر را با عبارات مناسب کامل کنید.
الف( اگر یک نوسانگر با اعمال یک نیروی خارجی، با بسامدهایی غیر از بسامد طبیعی نوسان کند، به
چنین نوسانی، .........................گفته می شود.
ب( تندی انتشار موج عرضی در یک ریسمان به ........................ و چگالی خطی جرم بستگی دارد.
پ( کمترین انرژی لازم برای خارج کردن الکترون از حالت پایه، انرژی ..................... نامیده می شود.
ت( فوتون هایی که باریکه لیزری را تولید می کنند، هم بسامد، .................. و .................. هستند.

اتومبیلی با شتاب ثابت 𝒎𝒔𝟐⁄ 4 بر مسیر مستقیم در جهت محور x در حرکت است و با سرعت

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب