فیزیک-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
132
1398/6/31
ریاضی فیزیک

جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید.
الف( شیب خط مماس در نمودار مکان – زمان در هر نقطه برابر ................ در آن نقطه است.
ب( برای یک جسم با ابعاد ثابت،هر چقدر ..................... جسم بیشتر باشد، نیروی مقاومت شاره نیز بیشتر است.
ج( هنگام شنیدن تن های موسیقی، میتوان آنها را با دو ویژگی ...................... و ................... متمایز کرد که هر دو
به ادراک شنوایی ما مربوط میشود.
د(در پدیده پراش هرچه ابعاد مانع یا پهنای شکاف در حد...................باشد،پراش بارزتر خواهد بود.
ه ( به بازتاب نور از سطحی که بسیار هموار باشد، بازتاب ...................... می گویند.
و( نوعی واکنش هسته ای که منشأ تولید انرژی در ستارگان و از جمله خورشید است. را ........................... می نامند.

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
الف(بردار شتاب متوسط با بردار جابجایی هم جهت است.
ب( نیروی اصطکاک جنبشی بین دو سطح مشخص به جنس دو سطح تماس بستگی ندارد.
ج( ضریب شکست شیشه برای طول موجهای نور مرئی متفاوت است.
د( تشدیدگرهای هلمهولتز، مانند لوله های صوتی، بسامدهای تشدیدی معینی دارند.
ه( اجسام فقط در دماهای بالا از خود امواج الکترومغناطیسی گسیل می کنند.
و( در اثر فوتوالکتریک افزایش شدت نور تابیده شده به سطح فلز فقط باعث افزایش تعداد فوتوالکترونها می شود.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب