فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

گلستان دانش
141
1398/12/11
علوم تجربی

نهایی - رشته تجربی

آخرین آموزشها

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی50

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک57

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی51

ادامه مطلب

1399/2/6

حسابان 1   توابع سینوسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی38

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها224

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1   مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی161

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش163

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی162

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی162

ادامه مطلب