جزوه های آموزشی به تعداد: 102

آ

1398/6/11

آمادگی دفاعی-درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی175

ادامه مطلب

ا

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی205

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی189

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی89

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی143

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی132

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها128

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها130

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها128

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها120

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی165

ادامه مطلب

ت

1398/9/21

تاریخ معاصر ایران

سال یازدهم   کاردانش149

ادامه مطلب

ج

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی198

ادامه مطلب

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی202

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی95

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی83

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی103

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی145

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی141

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی223

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی166

ادامه مطلب

ز

1398/9/21

زیست کار دانش

سال دوازدهم   کاردانش158

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی184

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی148

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی212

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی88

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-عمومی

سال نهم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها777

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها198

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها210

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی134

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی165

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی492

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد

سال نهم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی143

ادامه مطلب

1398/9/26

علوم نهم - فصل اول

سال نهم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی165

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اندازه گیری

سال هفتم   عمومی161

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی126

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی43

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی38

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی37

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-فصل سوم

سال نهم   عمومی119

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی161

ادامه مطلب

ف

1398/6/16

فارسی-آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی122

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی134

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی152

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی82

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی86

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی98

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی112

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی104

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی162

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی134

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی155

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی144

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی79

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی81

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها193

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها212

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها211

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک91

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک94

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی77

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات-جزوه کامل

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی161

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 2

سال هفتم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات-سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی120

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک82

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک118

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک115

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک135

ادامه مطلب