جزوه های آموزشی به تعداد: 108

ف

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی337

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی358

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی406

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی392

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی342

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی342

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی330

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی289

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی296

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی284

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی265

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها386

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها394

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها425

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی361

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی404

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی411

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی262

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3   فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی355

ادامه مطلب

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی405

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی463

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی340

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اندازه گیری

سال هفتم   عمومی438

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3   ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی302

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی353

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی325

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها999

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها402

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها409

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   فصل سوم

سال نهم   عمومی312

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی366

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی445

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی429

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی416

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی398

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی304

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی314

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی303

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی339

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی366

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی388

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی510

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی340

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی281

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی304

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی328

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی325

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی433

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه 3   جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک264

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک306

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک308

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک330

ادامه مطلب

ز

1398/9/12

زبان خارجی 3   جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی392

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی469

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی523

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی470

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی480

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول

سال دوازدهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی373

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی321

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها354

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها343

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   عمومی

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی322

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی302

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی345

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   فعل مضارع

سال هشتم   عمومی340

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   قواعد

سال هشتم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی442

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی443

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی759

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   گرامر

سال دهم   همه رشته ها317

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1   گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها333

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی   مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش359

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی361

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی397

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی387

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی352

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   جزوه کامل

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی432

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی418

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 2

سال هفتم   عمومی394

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی325

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی399

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی344

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی411

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی443

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی   مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها157

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی231

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی247

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی240

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک365

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک367

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک375

ادامه مطلب

ا

1398/8/3

انسان و محيط زيست   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش184

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی506

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی502

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش418

ادامه مطلب