زیست-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
136
1398/6/30
علوم تجربی

جملات درست یا نادرست را در پاسخنامه مشخص کنيد.
الف- فنوتيپ)رخ نمود( صفات تک جایگاهی، غير پيوسته است.
آنزیم سازندۀ فنيل آلانين وجود ندارد. PKU ب- در افراد
ج- ساختارهای آنالوگ، طرح ساختاری یکسان، اما کار متفاوت دارند.
د- انواعی از سلول های بنيادی مغز استخوان می توانند به ماهيچۀ قلبی تمایز یابند.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
باعث ................. آن می شود. ،DNA الف- ثابت بودن قطر
از................. تأمين می شود. ،ǁ ب- کمبود الکترون فتوسيستم
ج- جداسازی یک یا چند ژن و تکثير آن ها را ................. می گویند.
د- خفاش خون آشام، رفتار ................. را انجام می دهد.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب