زیست-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
149
1398/6/30
علوم تجربی

درستی یا نادرستی جملات زیر را بدون ذکر دلیل در پاسخ نامه مشخص کنید.
الف(همه انواع tRNA ها، در همه قسمت ها دارای توالی نوکلئوتیدی مشابه هستند.
ب(میتوکندری )راکیزه( همراه با سلول و نیز مستقل از آن، تقسیم می شود.
پ(در تنفس نوری ATP تولید نمی شود.
ت(حداکثر جذب کلروفیل)سبزینه( های a و b در محدوده های 600 تا 700 نانومتر یکسان است.
ث(در محیط طبیعی، جانوران رفتار حل مسئله را از خود نشان نمی دهند.
ج(رکود تابستانی در جانوران، یک دوره کاهش فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش می یابد.

برای هر جای خالی، کلمه یا کلمات مناسب انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید.
الف(وجود ساختاری به نام .......................... در گیاه حرا ، نمونه ای از انجام تخمیر در گیاهان است.
ب(در تنفس سلولی، آخرین پذیرنده الکترون .............. است که مصرف می شود و تولید آب می کند.
پ(ساختارهای غشایی و کیسه مانند درون کلروپلاست )سبز دیسه( را ................ می نامند.
ت(به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است جاندار.......می گویند.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب