زیست-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
132
1398/6/30
علوم تجربی

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف(فرایند گلیکولیز درون ماده ی زمینه ای میتوکندری رخ می دهد.
ب(در مرحله ی دوم فتوسنتز، اتم های هیدروژن حاصل از تجزیه ی آب، الکترون های خود را به فتوسیستم 1
می دهند.
ج(هر تغییری در پروتئین باعث تغییر ساختار و در نتیجه کاهش عملکرد آن می شود.
د(رفتارهای سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی، برگزیده می شوند.

در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف(به بخشی از رشته ی دنا که مکمل رشته ی رنای رونویسی شده است ................. می گویند.
ب(در زنجیره انتقال الکترون تنفس هوازی، آخرین پذیرنده الکترون، مولکول ............... می باشد.
ج(جدا سازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را ...................... دنا می گویند.
د(بیشتر رفتارهای جانوران، محصول برهم کنش ژن ها و .................... است.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب