علوم و فنون ادبی-دیماه 97


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
141
1398/6/30
علوم انسانی

اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت که بود؟
الف( میرزا آقا تبریزی ب( محمدباقرمیرزا خسروی ج( میرزاحبیب اصفهانی د( ناظم الاسلام کرمانی

علل پیروی شاعران دورۀ بازگشت از اسلوب های کهن ادب فارسی چیست؟

دو نفر از شاعرانی را که در دورۀ بازگشت به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی قصیده سرایی می کردند نام
ببرید.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی107

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی94

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی85

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب