علوم و فنون ادبی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
133
1398/6/30
علوم انسانی

نام دو نفر از پیشگامان شعر نو قبل از نیما را بنویسید. 5

شاعر و موسیقی دان بزرگ عهد مشروطیت که در برانگیختن مردم و آزادیججخواهی نقش موثری داشت؛ که بود؟
الف ( عارف قزوینی ب ( ایرج میرزا ج ( ملک الشعرای بهار د ( فرخی یزدی

جاهای خالی را با واژه های مناسب تکمیل نمایید .
الف ( عبدالوهاب نشاط انجمن ادبی .................. را تأسیس کرد .
ب( منظور از ادبیات معاصر آثار ادبی هستند که پس از .................. پدید آمده اند.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب