علوم و فنون ادبی-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
128
1398/6/30
علوم انسانی

جاهای خالی را با واژگان مناسب پرکنید.
الف( نیما در سال 1301 ه.ش. منظومه ی ........................ را منتشر کرد که به عنوان بیانیه ی شعر نو است.
اثر » سرگذشت حاجی بابای اصفهانی « ب( از میان مهم ترین آثار ترجمه شده در دوره بیداری، می توان از
.................................. نام برد.

اهمیّت شاعران سبک دوره ی بازگشت را بنویسید.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب