جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 259

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2790

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی3095

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2960

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2784

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3  فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2786

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی2352

ادامه مطلب

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2650

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی2601

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی2632

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی2709

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی2745

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی2802

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی2632

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی2744

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2894

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2660

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2760

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک2853

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک2687

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک2742

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی2769

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی2674

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی2762

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی2568

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی2713

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی2442

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی2761

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی2516

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی2667

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی3893

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی2957

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی2650

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی2501

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی2686

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی2776

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی2697

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی2788

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی2832

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی2756

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی2830

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی2804

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی2673

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی2714

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی2839

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی2770

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2523

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2719

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2472

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2575

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2397

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2370

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2432

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2468

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2660

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2462

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2457

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2520

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2535

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2454

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2648

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها2562

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها2694

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها2509

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها2568

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها2518

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها2469

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها3181

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها2631

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها2726

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی2697

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی2551

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها2766

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها2685

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها2961

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها2800

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی2848

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی2843

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی2962

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها3582

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها2905

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها2883

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها2731

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها2937

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها2987

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی2546

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی2562

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی2365

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی2503

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی2697

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی2703

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی2606

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی2590

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2436

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2459

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2517

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2442

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2385

ادامه مطلب

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2410

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2446

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2548

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2547

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2505

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2715

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2471

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی2565

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2505

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2496

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی2505

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2342

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2329

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2474

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی2695

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2615

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2753

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2615

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی4197

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2390

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2380

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2299

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2704

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2414

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2622

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2373

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2358

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2494

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2748

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2437

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2357

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2487

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2513

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2424

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2440

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2411

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2462

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2519

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2412

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2331

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی2491

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2378

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2619

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2471

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2368

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2437

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2482

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2633

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2619

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2307

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2549

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2568

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2465

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2472

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2307

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2517

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2186

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2009

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2129

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2919

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2834

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2834

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی2648

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی2686

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3  ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی2596

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی2544

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول

سال دوازدهم   عمومی2614

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی2610

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی2436

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی2637

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی2448

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی2705

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی2582

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2568

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2767

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2550

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2548

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی2752

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی2948

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی2724

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2924

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی2980

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2977

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2398

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2467

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2273

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2455

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2512

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2465

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2397

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش2522

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش2362

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش2748

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش2329

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش2247

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش2474

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2193

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2268

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش2264

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش2368

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش2287

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش2458

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش2241

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش2287

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش2397

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش2223

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2249

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش2371

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش1894

ادامه مطلب

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش2073

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش2377

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2100

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش2110

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش2105

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش2013

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش2382

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2604

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش2822

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2490

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2480

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2299

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2682

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2730

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2729

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2747

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2826

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2853

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی3361

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی4526

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی4330

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی4413

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی4375

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی4485

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها2418

ادامه مطلب

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها2432

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی2330

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها2277

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2463

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی2270

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش2436

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2438

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی2619

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی2530

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش2496

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2537

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2738

ادامه مطلب

1399/2/6

حسابان 1  توابع سینوسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی851

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2  لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی4523

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک4478

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی4810

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها2158

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش2132

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی2051

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی2175

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش2048

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها2246

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها2297

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش2263

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها2600

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4430

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت  آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها406

ادامه مطلب

1400/6/9

انسان و محيط زيست  انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی388

ادامه مطلب